Hello!

Stay up to date with New Naratif's latest stories and upcoming events with our weekly newsletter. No spam, just good content.

* indicates required
Posted inPhóng sự

Gần Vào Quên Lãng: Những Nhà Dân Tộc Chủ Nghĩa Người Cam-pu-chia

Ngày nay, nhà tù Côn Đảo là một bảo tàng nhằm tưởng niệm những người Việt Nam đấu tranh vì độc lập từ thực dân Pháp. Tuy vậy, qua bao năm nay, những nhà dân tộc chủ nghĩa người Cam-pu-chia bị giam cầm ở nhà ngục này vẫn thường không được nhắc đến.