Your hub to
learn connect grow act

in democracy

Our new social features enable you to connect and grow to take actions in democracy.

News Feed

Forums

Feature

Crisis at Sea: The Life-threatening Work of Myanmar Fishers in Thailand

Most of the fishers in Thailand—one of the countries that have received the biggest value from seafood export—are Myanmar migrant workers who have been fleeing from their country since the coup in 2021. In Thailand, they are facing another threat: working with many risks, ranging from losing body parts to death, without proper protection.

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

สื่อในมิติทางเพศ: งานชุดเบื้องลึกเสรีภาพสื่อชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 – ข้อค้นพบจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

Author: On this page On this page บทนำ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันสำคัญต่างๆ หลังจากที่ระบอบเผด็จการในทั้งสองประเทศสิ้นสุดลงพร้อมกับศตวรรษที่ 20 แต่เมื่อเราลองพิจารณาว่าเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในยุคปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไร คำตอบที่น่าเศร้าคือ คนทำข่าว (newsmaker) ในสองประเทศต้องประสบกับความท้าทายอย่างมากภายใต้ระบอบอำนาจนิยมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ โจโค วิโดโด ในอินโดนีเซีย (2557 – ปัจจุบัน) และรัฐบาลของ โรดรีโก

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Get Connected

Our new social features enable you to connect and grow to take actions in democracy.

News Feed

Forums

Stay up to date with New Naratif’s latest stories and upcoming events with our weekly newsletter.

Internships

Position : InternWorking Hours : 20 to 30 hours per week or as discussedIntern stipend : US$150/- per monthLocation : Online within any one of the eleven Southeast Asian countriesReporting to : Department HeadPeers : Other internsQualifications : As a Southeast Asian candidate (preferred), the intern must have a reasonable level of English ability (spoken and written) and, preferably, fluency in one or more Southeast Asian languages. Travel Required : None

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

Crisis at Sea: The Life-threatening Work of Myanmar Fishers in Thailand

Most of the fishers in Thailand—one of the countries that have received the biggest value from seafood export—are Myanmar migrant workers who have been fleeing from their country since the coup in 2021. In Thailand, they are facing another threat: working with many risks, ranging from losing body parts to death, without proper protection.

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading
Feature

สื่อในมิติทางเพศ: งานชุดเบื้องลึกเสรีภาพสื่อชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 – ข้อค้นพบจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

Author: On this page On this page บทนำ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันสำคัญต่างๆ หลังจากที่ระบอบเผด็จการในทั้งสองประเทศสิ้นสุดลงพร้อมกับศตวรรษที่ 20 แต่เมื่อเราลองพิจารณาว่าเสรีภาพสื่อในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในยุคปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไร คำตอบที่น่าเศร้าคือ คนทำข่าว (newsmaker) ในสองประเทศต้องประสบกับความท้าทายอย่างมากภายใต้ระบอบอำนาจนิยมร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของ โจโค วิโดโด ในอินโดนีเซีย (2557 – ปัจจุบัน) และรัฐบาลของ โรดรีโก ดูแตร์เต ในฟิลิปปินส์ (2559 – 2565) ซึ่งผลกระทบต่อสื่อมวลชนยังส่งต่อมาถึงรัฐบาลของ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำคนปัจจุบันด้วย  เราจึงมองว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาประสบการณ์ของการทำงานสื่อมวลชนร่วมสมัยในทั้งสองประเทศ เพื่อเข้าใจภัยคุกคามต่างๆ ต่อเสรีภาพของการแสดงออก (ซึ่งหมายถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย) และเข้าใจว่าคนทำข่าวมีความสามารถกระทำการ1 อย่างไรบ้าง ท่ามกลางประเด็นปัญหาในสามมิติ ได้แก่ (1) รัฐ (2) ความรุนแรง และ (3) ทุน ทั้งนี้ เมื่อเรานำเอามุมมองที่ตระหนักรู้ทางเพศสภาวะมาใช้ เราจะอภิปรายว่าคนทำข่าว อันรวมถึงองค์กรสื่ออิสระและสื่อกระแสรองด้วยนั้น ต่อสู้และปรับตัวอย่างไรต่อความท้าทายในสมัยปัจจุบัน ตามด้วยคำแนะนำของเราเกี่ยวกับมาตรการในการยกระดับเสรีภาพสื่อมวลชนในภูมิภาค ทำความเข้าใจบริบทของผู้เข้าร่วม คำว่า “สื่อกระแสรอง” และ “สื่ออิสระ” มีความหมายเดียวกันในบทความนี้ การที่ผู้เข้าร่วมเลือกใช้คำนี้ ได้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Forde (2011) ที่มองว่าการทำงานกระแสรอง “มิใช่เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อกระแสหลักอย่างเดียว แต่ในบางกรณีก็มิได้เดินตามการทำงานหรือคุณค่าทางวารสารศาสตร์กระแสหลักด้วย” สื่อเหล่านี้เหล่านี้รวมถึงสื่อที่มีลักษณะเป็น

Bookmark (0)
ClosePlease login
Continue reading

Your hub to
learn connect grow act in democracy